Όροι χρήσης

 1. Προοίμιο: Το Freemeteo είναι ένας δικτυακός τόπος μετεωρολογικών αναφορών. Παρέχει μετεωρολογικές προβλέψεις και ανάλογες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα προσωπικές προβλέψεις και ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες του. Η πρόσβαση στο Freemeteo είναι σήμερα ελεύθερη για όλους τους χρήστες. Το Freemeteo παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που παρέχει στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, το Freemeteo θα ενημερώσει όλους τους καταχωρημένους χρήστες προηγουμένως και θα τους δώσει την ευκαιρία να εγγραφούν στο Freemeteo. Με το παρόν διατηρείται ρητά το δικαίωμα του Freemeteo οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, να διορθώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε στοιχείο ή τμήμα του Δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό του περιεχομένου, των ωρών διαθεσιμότητας και του εξοπλισμού που χρειάζεται για την πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού τόπου.


 2. Πνευματικά δικαιώματα: Ο δικτυακός τόπος περιέχει copyright υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά χωρίς να περιορίζονται, το κείμενο, το λογισμικό, τις φωτογραφίες και τη γραφική παράσταση. Το Freemeteo είναι ο μόνος ιδιοκτήτης του υλικού που περιλαμβάνεται εκεί και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων προσωπικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται ρητά με το παρόν έγγραφο. Επομένως, εξαιρουμένης της περίπτωσης δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική χρήση μόνο και χωρίς διαγραφή της ένδειξης προέλευσής του, απαγορεύεται στους χρήστες του να πωλήσουν, να αντιγράψουν, να τροποποιήσουν, να αναπαραγάγουν, να αναδημοσιεύσουν, να φορτώσουν, να διαβιβάσούν ή να διανείμουν με οποιαδήποτε μορφή το σύνολο ή μέρος του υλικού του Freemeteo χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του Freemeteo.


 3. Αποποίηση Ευθυνών: A. Οι χρήστες ρητώς συμφωνούν ότι χρησιμοποιούν το Freemeteo με δική τους πρωτοβουλία και επομένως είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του δικτυακού τόπου. Το Freemeteo, οι θυγατρικές του και οι φορείς παροχής υπηρεσιών του δεν εγγυώνται ότι ο δικτυακός τόπος θα είναι συνεχής, αλάνθαστος ή ότι οποιοδήποτε λάθος θα διορθωθεί. Επιπλέον, το Freemeteo δεν παρέχει οποιαδήποτε μορφή εγγύησης ως προς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση του δικτυακού τόπου, τις πληροφορίες που παρέχονται ειδικά όσον αφορά την ακρίβεια ή την αξιοπιστία τους καθώς επίσης και οποιαδήποτε υπηρεσία τους παρείχε. B. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Freemeteo παρέχονται σε βάση "ως είναι", χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εγγύησης τίτλου, πληροφορίας, υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχονται μέσω του Freemeteo και οποιωνδήποτε υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ιδιαίτερο σκοπό ή μη παραβίασης. Γ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο δε θα ερμηνεύονται ως συμβουλή ή υποκίνηση ενέργειας ή μη μιας συγκεκριμένης πράξης. Το Freemeteo δε θα είναι υπεύθυνο για την ερμηνεία που δίνεται στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν, ούτε για τις πράξεις που εσείς ή το κοινό γενικότερα αποφασίσετε να λάβετε λόγω των πληροφοριών που λάβετε από το δικτυακό τόπο της Freemeteo. Δ. Το Freemeteo δε θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε ζημία ή τραυματισμό προκληθεί από οποιαδήποτε διακοπή, λάθος, ανακρίβεια, διόρθωση, διαγραφή της υπηρεσίας. Επιπλέον, το Freemeteo δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης ή μη εκτέλεσης, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας και τους ιούς των υπολογιστών που ενδέχεται να μεταβιβαστούν μετά από πρόσβαση του χρήστη στο Freemeteo ή σε άλλο δικτυακό τόπο που συνδέεται με τις σελίδες, την κλοπή ή την καταστροφή ή την αναρμόδια πρόσβαση, την αλλαγή ή τη χρήση του αρχείου του είτε βασίζεται στη παραβίαση της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της αμέλειας είτε οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης επεκτείνεται και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται στο Freemeteo ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που συνδέεται με τις σελίδες της. E. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία παρέχεται στον χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω απλής πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του Freemeteo ή κατόπιν ατομικής απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των προσωπικών προγνώσεων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων).


 4. Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Με την εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Freemeteo, ο χρήστης συμφωνεί ότι επιθυμεί να ξεκινήσει η υπηρεσία μηνυμάτων εντός επτά (7) ημερών. Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται σε βάση «ως έχουν» και βάσει διαθεσιμότητας και μπορεί να παρέχονται σε χαμηλή συχνότητα ή να διακόπτονται περιοδικά. Το Freemeteo ρητά διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τερματίσει τις εγγραφές ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περαιτέρω ενημέρωση ή εξήγηση. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του copyright, στο περιεχόμενο που εμφανίζεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκουν στο Freemeteo. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται με το παρόν.


 5. Εξοπλισμός: Είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει και να διατηρήσει όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές, υλικό υπολογιστών, κτλ.). Εντούτοις, το Freemeteo διατηρεί το δικαίωμα να γίνει αλλαγή του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση. Όλες οι αμοιβές τρίτων (π.χ. αμοιβές των φορέων παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, κτλ.) για την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα βαρύνουν τους χρήστες.


 6. Σύνδεση με άλλους δικτυακούς τόπους: το Freemeteo περιέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους. Το Freemeteo δεν ασκεί και δεν είναι σε θέση να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή ελέγχου σε θέματα διαθεσιμότητας, περιεχομένου, προσωπικών στοιχείων, πιθανών παραβάσεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και ποιότητας και ποσότητας των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους άλλους δικτυακούς τόπους. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στους άλλους δικτυακούς τόπους για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Το Freemeteo σε καμία περίπτωση δεν ασπάζεται ούτε είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.


 7. Διαφημίσεις: Το Freemeteo καταχωρεί διαφημιστικό υλικό και συχνά περιέχει συνδέσεις προς την σελίδα των διαφημιζομένων. Το Freemeteo δεν ασκεί και δεν είναι σε θέση να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων, πανό πληροφοριών ή αναδυόμενων μηνυμάτων, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή πιθανής παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται άμεσα στους διαφημιζόμενους για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους ή της χρήσης των δικτυακών τόπων τους. Το Freemeteo σε καμία περίπτωση δεν ασπάζεται ούτε είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των διαφημίσεων που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο ούτε για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων των διαφημιστών. Επιπλέον, το Freemeteo δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε επικοινωνία του χρήστη με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο – παροχέα υπηρεσιών που διαφημίζεται μέσω ή που συνδέεται με το Freemeteo ούτε για οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία μπορεί να προκύψει από αυτή την επικοινωνία.


 8. Περιεχόμενο Τρίτων: Το Freemeteo μπορεί να δημοσιεύει πληροφορίες, στοιχεία, κείμενα, γραφικές παραστάσεις που στέλνονται από τους χρήστες του. Για αυτό το υλικό που είτε εμφανίζεται δημόσια είτε στέλνεται ιδιαιτέρως μόνος υπεύθυνος παραμένει ο ιδιοκτήτης του. Το Freemeteo δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε λάθος ή / και παράλειψη μπορεί να περιέχει αυτό το υλικό ούτε για οποιαδήποτε ζημία που ο χρήστης μπορεί να πάθει από τη χρήση αυτού του υλικού. Το Freemeteo δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο και οι χρήστες συμφωνούν να μην δημοσιεύσουν οποιοδήποτε άσεμνο, χυδαίο, δυσάρεστο υλικό, ή οποιοδήποτε υλικό είναι δυσφημιστικό, καταχρηστικό, παραβιάζει τα δικαιώματα μυστικότητας ή δημοσιότητας, το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων ή είναι παράνομο. Επιπλέον, το Freemeteo δεν πρόκειται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε υλικό ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα αποτελούσαν ποινικό αδίκημα, θα προκαλούσαν αστική ευθύνη ή παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο που δημοσιεύεται ή μεταβιβάζεται από τους χρήστες του. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου κατανοούν και αναγνωρίζουν τη διεθνή φύση του Διαδικτύου και επομένως συμφωνούν να σεβαστούν και να τηρήσουν τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε χώρας.


 9. Παρακολούθηση: Το Freemeteo έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απομακρύνει οποιοδήποτε υλικό κατατίθεται ή δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο. Το Freemeteo θα έχει το δικαίωμα να απομακρύνει οποιοδήποτε υλικό το Freemeteo, κατά την κρίση του, θεωρήσει ότι παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή ότι είναι ανάρμοστο.


 10. Αποζημίωση: Οι χρήστες συμφωνούν να υπερασπίσουν, να αποζημιώσουν και να κρατήσουν αβλαβή το Freemeteo και τον ιδιοκτήτη, τους υπαλλήλους, τις θυγατρικές ή τους πράκτορες της ενάντια σε οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, αγωγή, απαίτηση, ζημία, έξοδα, στοιχεία παθητικού, απώλεια και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου) που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.


 11. Προστασία Δεδομένων: Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθεί από τον χρήστη για τη διευκόλυνσή του να δώσει προσωπικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το Freemeteo και το Freemeteo δε θα διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Για περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χρήση και την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών παρακαλώ συμβουλευτείτε τη δήλωση προσωπικών δεδομένων (Privacy Statement).


 12. Αλλαγή Όρων: Το Freemeteo έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη χρήση του Δικτυακού τόπου, τμηματικά ή συνολικά με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου περιεχομένου μετά την αλλαγή ή μετατροπή θα θεωρείται ως αποδοχή από την πλευρά των χρηστών.


 13. Διάφορα: Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη χρήση του Freemeteo και υπερισχύουν όλων των προγενέστερων γραπτών ή προφορικών συμφωνιών αναφορικά με το ίδιο αντικείμενο. Καμία αποποίηση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης προκύπτει από την παρούσα δε θα θεωρηθεί αποποίηση προηγούμενης ή μεταγενέστερης παραβίασης ή αθέτησης. Οι επικεφαλίδες κάθε τμήματος εισάγονται για λόγους ευκολίας μόνο και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των όρων χρήσης.


 14. Διαχωρισμός: Σε περίπτωση που κάποιος όρος της παρούσας Σύμβασης καταστεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα, ισχύ ή εκτελεστικότητα στην ίδια δικαιοδοσία οποιουδήποτε ή όλων των υπόλοιπων όρων της παρούσας Σύμβασης.


 15. Γλώσσα: Η γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η αγγλική. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού κειμένου και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, θα υπερισχύσει η Αγγλική εκδοχή.


 16. Ισχύουσα νομοθεσία - Δικαιοδοσία: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.